Over ons

Noorderwijzer
Noorderwijzer is een samenwerkingsverband tussen 14 vo-schoolbesturen, 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen uit de regio Drenthe. Zij hebben hun handen ineengeslagen om kwalitatief goed en duurzaam onderwijs in de krimpende regio te (blijven) bieden en het dreigende lerarentekort aan te pakken. Een samenwerking waarbij verbinding en ontwikkeling centraal staat. Oftewel: samen groeien in tijden van krimp.
 
Noorderwijzer draagt bij aan: 
 •          De professionalisering van onze medewerkers
 •          Het vergroten van de loopbaanmogelijkheden
 •          Het verhogen van het loonbaanbewustzijn
 •          Het verruimen van de (vrijwillige) mobiliteit
 
De deelnemende scholen hebben allen een eigen bestuur en identiteit, maar een gezamenlijk doel: aantrekkelijke en goede werkgevers zijn voor (nieuwe) medewerkers in de regio, om samen de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Op die manier creëren zij niet alleen een inspirerende werkomgeving, maar ook een plezierige leer- en leefomgeving in de regio Drenthe!

De Stichting VOMEO
De Stichting Voortgezet Onderwijs Meppel en omstreken (VOMEO) is een samenwerkingsbestuur dat staat voor het behoud van een breed, gevarieerd goed onderwijsaanbod, vormgegeven binnen de openbare scholen Stad & Esch, Stad & Esch Praktijkschool en de christelijke scholengemeenschap Dingstede. VOMEO speelt in op toekomstige effecten van de leerlingendaling, op maatschappelijke vraagstukken en op de eisen die de overheid en samenleving aan onderwijskwaliteit stelt. Met als belangrijkste doel het behouden en verder versterken van een gevarieerd onderwijsaanbod en onderwijsconcepten op de scholen. 
 
De organisatie
VOMEO staat onder leiding van een bestuurder die het bevoegd gezag vormt van de stichting. Het interne toezicht berust bij de Raad van Toezicht. Bestuur en directie vormen een gezamenlijk team dat vanuit het strategisch niveau bestuurt en leiding geeft. De beide directeuren hebben de integrale verantwoordelijkheid voor de ‘eigen’ school en kunnen tevens schooloverstijgende portefeuilles hebben. De ondersteuning is deels bovenschools belegd en deels op schoolniveau voor de schoolgebonden ondersteuning. Voor meer informatie zie www.vomeo.nl
 
Stad & Esch
Werken bij Stad & Esch is werken op een school waar de passie vanaf spat. Waar je energie krijgt én geeft. Werken bij Stad & Esch is werken in een omgeving waar je groei kunt voelen, waar het leren van onze leerlingen centraal staat en waar creativiteit de motor is en motivatie de drijvende kracht. Waar de mensen handelen vanuit persoonlijk leiderschap, zichzelf doelen stellen en elkaar ondersteunen en aanspreken. Stad & Esch maakt serieus werk van het versterken van de autonomie van haar medewerkers. Onze stip op de horizon is werken vanuit een hoge mate van zelfsturing en zelfregie.

Stad & Esch heeft een heel breed onderwijsaanbod: van gymnasium tot praktijkonderwijs. Op het Onderwijspark Ezinge in Meppel vind je de deelscholen Stad & Esch Lyceum, Stad & Esch Beroepencollege, Stad & Esch Praktijkschool en Stad & Esch Eigen Weg. Op onze deelschool Stad & Esch Diever in Diever bieden we de volledige opleidingen vmbo-tl en havo aan, plus de onderbouw vwo en de onderbouw basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg.

Missie Stad & Esch 
Onze missie is onze leerlingen optimaal voorbereiden op de uitdagingen die de 21e eeuw hen biedt. De 21e eeuw vraagt veel van leerlingen. Om goed in te kunnen spelen op de voortdurend veranderende samenleving moeten zij aan vele competenties voldoen, waaronder mediageletterd zijn, beschikken over probleemoplossend vermogen, kritisch zijn en kunnen samenwerken.  Kwalitatief goed onderwijs met een hoog rendement is vanzelfsprekend een doel.
 
Wij hebben vier uitgangspunten van waaruit wij onze missie waar maken:
 • Passie als brandstof voor talenten
  Leerlingen en medewerkers krijgen kansen om optimaal hun mogelijkheden en talenten te onderzoeken, te benutten en hierbij te werken vanuit hun hart.
 • Persoonlijk maken als standaard
  Naast het behalen van kerndoelen en eindtermen krijg je op Stad & Esch alle ruimte om aan je eigen ontwikkeling als mens, ook in relatie tot anderen, te werken.
 • Creativiteit als sleutel tot succes
  Elkaar stimuleren en voortdurend prikkelen om vanuit kansen en mogelijkheden steeds iets nieuws te creëren en te beleven.
 • Ruimte voor lef
  Dat je wordt uitgedaagd om een eigen weg te volgen, dus stellen we vertrouwen in jou en krijg je de ruimte om te experimenteren.
Alles binnen Stad & Esch is gericht op het leren en groeien van onze leerlingen. Dit betreft kennis, vaardigheden en persoonlijke groei en ontwikkeling. Mogen en kunnen zijn wie je bent, werken aan de beste versie van jezelf (rationeel, emotioneel, relationeel en spiritueel).

Onderwijsorganisatie
Stad & Esch telt ongeveer 2300 leerlingen en is opgebouwd uit deelscholen. Naast de deelscholen wordt binnen de zogenaamde professionele leergemeenschappen (PLG's) gewerkt vanuit zelfregie. De deelscholen staan onder leiding van een deelschoolleider. Stad & Esch heeft één directeur en een directeur-bestuurder. Het onderwijs in de deelscholen wordt verzorgd door leraren LB, LC en LD en door onderwijsondersteuners. Onderwijsondersteuners kunnen, onder verantwoordelijkheid van een leraar, in grote mate zelfstandig met leerlingen werken.

CSG Dingstede
CSG Dingstede is een school voor atheneum, havo en mavo in Meppel. Op één locatie krijgen circa 900 leerlingen onderwijs in één van de afdelingen. Het huidige profiel van CSG Dingstede wordt gevormd door het Technasium, profilering op de talen Duits, Engels, en Frans via Goethe, Cambridge en DELF. Ook internationalisering is een belangrijke pijler van de school.
 
Op CSG Dingstede hebben leerlingen zelf invloed op hun leren. Leerlingen kunnen steeds makkelijker versnellen, verbreden of verdiepen. De school is trots op het niveau van de ondersteuning, die met een centrale plek in de school veel leerlingen op allerlei gebieden de persoonlijke hulp biedt om een stap verder te komen in hun ontwikkeling. Met tal van uitwisselingen en schoolreizen en het versterkte taalonderwijs wil Dingstede van elke leerling een wereldburger maken.

Identiteit
CSG Dingstede is een open christelijke schoolgemeenschap. Er wordt op een zinvolle manier aandacht besteed aan de rol van geloof en kerk in onze samenleving, in het leven van ieder persoonlijk én in het leven van anderen. Het ontwikkelen van begrip en respect voor medemensen is daarbij belangrijk. Dit gebeurt tijdens het dagelijkse bezinningsmoment, tijdens de lessen en tijdens de vieringen. Het vak godsdienst en levensbeschouwing heeft een belangrijke plek in het curriculum.

Ambitie: innovatief onderwijs met mooie resultaten
Vernieuwend onderwijs maken is belangrijk op CSG Dingstede. Er is bevlogenheid over en visie op moderne ontwikkelingen en omgaan met verschillen en talentontwikkeling. De onderwijsresultaten op CSG Dingstede liggen op of iets boven de norm en de school wil zich graag onderscheiden en profileren als innovatief.

Bij Noorderwijzer - Stad & Esch is de volgende vacature beschikbaar: