Over ons

De organisatie bestaat uit ca. 160 medewerkers die worden aangestuurd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en afdelingshoofden.

Onze missie.

Onze missie geeft aan waarom we bestaan. De missie is de reden waarom we doen wat we doen:
We zijn van betekenis voor onze inwoners en we zijn steeds klaar voor de toekomst.
Van betekenis voor onze inwoners…
Het welzijn en de leefomgeving van onze inwoners staan voor ons centraal. We spelen in op vragen en
behoeften uit onze gemeenschappen en we doen datgene wat hen verder brengt. Niet meer en niet minder.
…steeds klaar voor de toekomst.
We volgen trends en ontwikkelingen in de samenleving en in ons vak. We weten goede voorbeelden van
vernieuwingen van andere organisaties te vertalen naar ons eigen werk. En in de toekomst horen we wellicht
zelf tot de vernieuwers.
Bij het nemen van besluiten, wegen we de effecten voor de langere termijn mee. We kijken niet alleen naar dat
wat op korte termijn nodig is of het beste lijkt te werken.

Onze visie.

Onze visie vertelt waar we als organisatie voor staan. De visie typeert onze organisatie:
Sámen resultaat boeken!
We gebruiken de kennis uit de samenleving en we stimuleren zelfredzaamheid en eigen initiatief
van inwoners. We luisteren, zijn open en we leren van wat we doen. Sámen boeken we
resultaat. Al onze medewerkers zetten zich daar ondernemend en nieuwsgierig voor in.
Sámen resultaat boeken…
Samen slaat op onze samenwerking binnen en buiten de organisatie: met inwoners en als collega’s onderling.
We zijn gericht op resultaat, dat wil zeggen dat we onze doelen bereiken en dat we effectief zijn.
…kennis uit samenleving gebruiken…
We luisteren naar de ervaringen en meningen van onze inwoners: hun kennis is belangrijk voor ons werk.
We zetten onze eigen deskundigheid dienend in. Onze deskundigheid is niet leidend voor wat er gebeurt, maar
ondersteunend aan een succesvol resultaat.
…stimuleren zelfredzaamheid en eigen initiatief…
Als er een probleem of vraag is, kijken we met de inwoner naar mogelijkheden en verantwoordelijkheid die hij
zelf heeft. Als het nodig is, helpen we de inwoner op weg zodat hij daarna zelf verder kan. Datzelfde geldt voor
het ondersteunen van een idee of initiatief: we leveren een stimulerende bijdrage, maar we nemen niet over.
…we luisteren, zijn open en we leren van wat we doen…
Dit geldt voor ons contact met inwoners en voor ons contact als collega’s onder elkaar.
Door te luisteren weten we wat er speelt en vullen we ons eigen beeld aan met dat van de ander.
We staan open voor de mening en de beleving van de ander. Door ons open te stellen, begrijpen we elkaar
beter. Openstellen betekent ook dat we duidelijk zijn, dat we onze mening geven en onze beleving delen. Ook
als dat spannend voor ons is. Zo komen we samen verder.
We leren van wat we doen. Geven en ontvangen van feedback zijn voor ons normaal. Iets nieuws proberen
en/of fouten maken mag, want ook daar leren we van.
…samen boeken we resultaat…
Door deze zin hier te herhalen, benadrukken we dat de werkwijze en houding die we in de zinnen hiervoor
beschrijven, gericht zijn op het samen boeken van resultaat.
Onze rol in die samenwerking is niet altijd hetzelfde, zij is afhankelijk van het doel en de situatie.
…al onze medewerkers zetten zich daar ondernemend en nieuwsgierig voor in.
Ieder van ons is nodig om resultaten te bereiken. We zijn als organisatie Ă©Ă©n geheel en dat dragen we uit.
Problemen of tegenslagen in ons eigen werk pakken we ondernemend op. We tonen eigenaarschap. We
zoeken naar mogelijkheden en ondernemen actie.
Medewerkers krijgen ruimte voor een eigen aanpak en eigen initiatief in het werk. Ruimte geven begint met
heldere kaders en afspraken. Daarbinnen moedigen we elkaar aan om regels en routines die niet (meer)
werken, ter discussie te stellen en om nieuwe wegen te bewandelen.
Door onze nieuwsgierigheid ontdekken we de andere kant van de medaille en de verschillende manieren om
naar een kwestie te kijken. Feedback geven en ontvangen hoort hier bij. Zo verruimen we ons blikveld, zien we
meer kansen en houden we een frisse blik op ons werk en onze persoonlijke groei.