Over ons

Basisschool De Vaert is een school met circa 300 leerlingen, 12 groepen en ruim 20 personeelsleden, die midden in de samenleving staat. We houden de kinderen een positieve kijk op mens en samenleving voor, waarin de kinderen een actieve rol kunnen spelen en waaraan ze een constructieve bijdrage kunnen leveren. Op school mogen de kinderen waar mogelijk keuzes maken en moeten ze zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun doen en laten.
Basisschool de Vaert is “Kanjerschool”. Dit betekent dat we respectvol omgang met elkaar erg belangrijk vinden. 

Met het team, de leerlingen en ouders hebben we nagedacht,  waar we als school over 4 jaar willen staan; op basis van welke visie willen we op “de Vaert” inhoud geven aan onderwijs. 
Dit heeft geresulteerd in onderstaande omschrijving van de visie van “de Vaert”.  
  • Op school heerst een veilige en open sfeer waarin iedereen respect voor elkaar heeft. Zowel leerlingen, ouders als leerkrachten accepteren elkaar zoals ze zijn en communiceren op een open en respectvolle manier met elkaar. We zorgen er samen voor dat iedereen zich fijn voelt op onze school. De leerkracht heeft oprechte aandacht voor leerlingen en ouders en neemt hen beiden serieus.  
  • Om deze sfeer te realiseren zijn er op school regels en afspraken die we met elkaar gemaakt hebben en waarvan we verwachten dat iedereen zich daaraan houdt.  
  • Er is een goede interactie tussen leerlingen en leerkrachten.  
  • We besteden aandacht aan leervakken, aan sociale vaardigheden en creatieve vakken.  
  • Op het gebied van de leervakken creëert de leerkracht een leeromgeving waarmee een goede basis wordt gelegd voor de toekomst. Leerlingen worden hierbij aangesproken op hun eigen kwaliteiten en niveau.  
  • De school maakt gebruik van moderne leermiddelen en technieken waarmee leerlingen zowel kennis als vaardigheden opdoen. Samenwerking wordt hierbij aangemoedigd, maar leerlingen zullen hier ook zelfstandig mee aan de slag gaan.  
  • Leerlingen leren zelf om voor problemen oplossingen te bedenken; zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.  
  • Leerlingen leren hoe te leren en krijgen steeds meer zelf een rol in hun eigen leerproces.
     
Visie op het Kleuteronderwijs Basisschool ‘De Vaert’
Op basisschool ‘De Vaert’ heerst een veilige speel-leeromgeving, waarbij het welbevinden van iedere kleuter centraal staat.
Omdat kleuters zich holistisch ontwikkelen werken wij thematisch. Alle ontwikkelingsgebieden van kleuters lopen tijdens de thema's door elkaar heen.
Middels observatie bieden wij kleuters een breed en beredeneerd aanbod in de zone van de naaste ontwikkeling.
Uitnodigende hoeken dragen bij om spelenderwijs de algemene ontwikkeling van de kleuters te stimuleren (‘Lerend spelen’).
Tevens bieden we uitdagende instructies om betrokkenheid en kennis verder te ontwikkelen.
Door bovengenoemde inzet leren kleuters creatief te denken, problemen op te lossen, informatie te verwerken, ICT-vaardigheden te ontwikkelen, goed te communiceren en samen te werken.
Om dit alles te kunnen realiseren zijn de kleuters en hun ouders full-partner.