Over ons

De missie van OSVS
Met een onderwijsaanbod in de volle breedte van praktijkschool tot en met gymnasium, hebben onze scholen voor alle leerlingen die
voortgezet onderwijs volgen, een geschikte opleiding. Als openn gezond zelfbewustzijn met respect voor de eigen waarden en een positieve grondhouding ten opzichte van onze multiculturele samenleving. Wij willen op onze scholen een veilige en inspirerende leeromgeving bieden, waar leerlingen met al hun talenten centraal staan.

Binnen de kleinschalige opzet van onze scholen kunnen we iedere leerling dié aandacht geven waar hij/zij recht op heeft. We onderkennen daarbij de diversiteit van talenten en houden rekening met de verschillen in aanleg tussen leerlingen. De leeromgeving is gericht op ontwikkeling, voor zowel de leerlingen als voor onze medewerkers.

We gaan er van uit dat iedere leerling ontwikkelingswensen en ontwikkelingsmogelijkheden heeft. Hierop willen we aansluiten en de verdere ontwikkeling van leerlingen stimuleren en ondersteunen. Dat doen we in een leeromgeving die uitdagend is, waarbij we oog hebben voor de veranderende wereld waarin wij leven. Moderne digitale hulpmiddelen en de daarbij behorende manier van communiceren, vormen een wezenlijk onderdeel van de wereld van onze leerlingen.

Wij zien het verzorgen van goed onderwijs als een contract tussen school, leerlingen en ouders. Daarbij onderkennen wij wederzijdse rechten en plichten van deze partijen aan elkaar. Ten aanzien van ons aandeel in deze rechten en plichten willen wij ons als school op een open manier verantwoorden aan de andere partijen.

Invulling van de missie per school
OSVS prijst zich gelukkig met een zeer uitgebreid scholenaanbod. Omdat iedere school zijn eigen specifieke doelgroep heeft, is er sprake van vier verschillende scholen die werken vanuit hun eigen invulling van de bovenstaande missie. Daarmee wordt aan leerlingen en hun ouders de veiligheid en herkenbaarheid gekozen van kleinschaligheid waarin iedere leerling zich gekend en herkend weet.

De Internationale Vos:
Wie zijn wij?
De Internationale Vos is onderdeel van de Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam (OSVS).

Welke typen onderwijs geven wij?
Het onderwijs wordt aangeboden op NT2 niveau aan EOA leerlingen. Verder zijn er LiftKlassen waarin net als in het regulier onderwijs diverse vakken op verschillende niveaus worden aangeboden van BBL tot en met havo.

Wat is ons doel? Wij bereiden leerlingen voor op een vervolgstudie binnen het mbo door het geven van algemeen toegankelijk onderwijs met interculturele en internationale elementen. Wij ontplooien de individuele kwaliteiten en dagen onze leerlingen uit die verder te ontwikkelen.

Onze merkbelofte
Wij bieden leerlingen en medewerkers ruimte voor eigen talent, creativiteit en initiatief. Binnen een veilige omgeving kunnen leerlingen, op hun eigen tempo en op hun eigen manier, toewerken naar een diploma. Vanzelfsprekend is ICT hierbij een belangrijk middel. Wij maken het leerproces uitdagend door leerinhouden te verbinden aan echte vraagstukken zodat leren niet alleen binnen de school(tijd) plaatsvindt, maar ook erbuiten. We leren van en met elkaar: leerlingen onderling, leerlingen van docenten, maar ook docenten van leerlingen.

Jaarlijks komen er in de regio Vlaardingen, Schiedam, Maassluis en omstreken kinderen uit het buitenland wonen. Deze kinderen kunnen nog geen Nederlands spreken, schrijven of lezen of hebben daarbij ondersteuning nodig. Om aansluiting te vinden bij het Nederlandse onderwijs, moeten zij de Nederlandse taal leren of optimaliseren. Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar gebeurt dit op De Internationale Vos te Schiedam. Dit is de Eerste opvang Anderstaligen(EOA) voor bovengenoemde regio. Binnen deze locatie worden in een veilige en kleinschalige omgeving de kinderen de nodige kennis en vaardigheden bijgebracht. Het gepersonaliseerde lesprogramma richt zich voornamelijk op het Nederlands, ondersteund door reguliere vakken. In gemiddeld twee schooljaren wordt er zoveel geleerd, dat de leerlingen kunnen instromen in het reguliere onderwijs.

Bij De Internationale Vos is de volgende vacature beschikbaar: