Over ons

EDI en coöperatief leren

Wij geven op school les volgens het EDI-model. EDI staat voor expliciete directe instructie. De leerkracht doet het voor, we doen het samen, de kinderen doen het samen en dan doe je het alleen. Er is veel aandacht voor begeleide inoefening en differentiatie.

Samenwerken is een belangrijke vaardigheid die leerlingen nodig hebben om goed te kunnen functioneren in de samenleving. Coöperatief werken is een goede manier om deze vaardigheid in de praktijk te oefenen. Al in de kleutergroepen werken wij met coöperatieve werkvormen.

Leerlingen leren met en van elkaar. Leerlingen die coöperatief leren, werken op een gestructureerde manier samen in tweetallen of in kleine groepjes. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden.

Binnen coöperatief leren kunnen verschillen tussen leerlingen benut worden: De ’sterke’ leerlingen zijn model voor de ‘zwakkere’ leerlingen en helpen hen. Op hun beurt krijgen de ’sterke’ leerlingen meer inzicht in de leerstof door de uitleg die ze aan anderen geven. Door samen te werken, leren de leerlingen in een groep elkaar beter kennen. Er ontstaat een klimaat in de klas waarin leerlingen elkaar waarderen, begrip voor elkaar hebben en bereid zijn elkaar te helpen. Coöperatief leren is een werkvorm die bij alle vakken kan worden toegepast. Bijvoorbeeld bij rekenen, bij onderdelen van taalvaardigheid zoals spelling en begrijpend lezen en bij de zaakvakken: geschiedenis, biologie en aardrijkskunde.

Ontdekkend en onderzoekend leren

De Fiep zal eind schooljaar 2023-2024 een methodiek gaan kiezen waarmee wij binnen ons curriculum aandacht zullen gaan besteden aan het ontdekkend en onderzoekend leren (groep 1-8). We worden hierbij ondersteund door Wismon. Zij hebben onze wensen in kaart gebracht en helpen ons met het kiezen van een daarbij passende methode en/of methodiek. Wij willen binnen ons onderwijs onze leerlingen nog meer activeren door het formuleren van onderzoeksvragen en het uitvoeren van een onderzoek. En dan vervolgens de bevindingen op een passende wijze te presenteren aan de klas. Hierdoor valt het ontdekkend en onderzoekend leren ook te koppelen aan stelonderwijs, woordenschatontwikkeling en begrijpend leesonderwijs. En vergeet ook niet de aandacht voor presentatie en ICT-vaardigheden.


Bij Basisschool Fiep Westendorp is de volgende vacature beschikbaar: