Verpleegkundig specialist (art. 14) en opnamecoordinator (m/v)

Logo GGZ Friesland
GGZ Friesland
Franeker

Taken en verantwoordelijkheden


De FPA is een opnameafdeling waarbinnen forensisch psychiatrische patiënten behandeling aangeboden krijgen binnen een justitieel kader. Psychiatrische problemen vormen tezamen met het delict gedrag de focus van de behandeling die bestaat uit herstel ondersteunende zorg.

Het delict gedrag kan gaan over onder andere vermogen, agressie (o.a. huiselijk geweld) en zeden. Er is veelal contact geweest met justitie die een behandeling binnen een justitieel kader heeft opgelegd. Naargelang de problematiek meer / minder psychiatrisch van aard is, of meer beveiligende omstandigheden vergt, kan gebruik worden gemaakt van drie afdelingen met ieder een eigen doelgroep, beveiligende omstandigheden en behandelklimaat. Het team richt zich enerzijds op delict preventie en anderzijds op het herstellen van psychiatrische problematiek. In dit laatste is het uitgangspunt de patiënt zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren vanuit de herstelgedachte. De FPA kent verschillende behandelmodulen waar een module resocialisatie onderdeel van uitmaakt.


In de functie van opnamecoördinator worden in- en externe opname- en overplaatsingsverzoeken, voor zowel de FPA als voor de Open Forensische Setting (OFS), gecoördineerd en georganiseerd.
Wegens vertrek van de verpleegkundig specialist is er een vacature ontstaan voor een gecombineerde functie

VERPLEEGKUNDIG SPECIALIST (ART. 14) EN OPNAMECOÖRDINATOR
32 – 36 uur per week, waarvan 8 uur als opnamecoördinator

Functie-informatie Verpleegkundig specialist:

 • voert intake- en adviesgesprekken, behandelt en begeleidt patiënten die opgenomen zijn op de FPA;
 • verricht primair verpleegkundige diagnostiek en indicatiestelling, typeert de zorgvraag en stelt een DSM-V / ICF classificatie op;
 • verleent verpleegkundige en intensieve geprotocolleerde medische zorg aan psychiatrische patiënten/cliënten onder supervisie van een medisch specialist, verricht (medische) handelingen en/of schrijft medicatie voor binnen het eigen deskundigheidsgebied;
 • stelt het behandelplan op, voert behandelingen en verpleegkundige interventies uit, voert risicotaxaties uit en beoordeelt deze zorgvuldig, werkt nauw samen met de behandelaren binnen de forensische psychiatrie, neemt deel aan multidisciplinair overleg of zit dit voor en heeft een coördinerende rol in het zorgproces en/of behandeltraject rondom de toegewezen patiënten (categorie);
 • intervenieert in crisissituatie en participeert in crisisdienst organisatie breed;
 • ondersteunt de psychiater bij psychiatrische diagnostiek, behandeling en monitoring van behandeltrajecten;
 • voert als regiebehandelaar de regie over de behandeling van patiënten die onder zijn/haar verantwoordelijkheid vallen; stelt het behandel- en zorgplan op, is verantwoordelijk voor de integraliteit van het behandelproces en coördineert de behandeling en zorgverlening;
 • verricht de taken volgens productieafspraken, doelstellingen en registreert de werkzaamheden;
 • draagt zorg voor kennisoverdracht, geeft voorlichting en adviezen aan artsen, verpleegkundig personeel, patiënten/cliënten en hun relaties. Zorgt voor consultatie binnen de eigen discipline en/of andere disciplines;
 • ontwikkelt verpleegkundige concepten op basis van evidence based practice.
 • is verantwoordelijk voor deskundigheidsbevordering aan collega’s/teamgenoten in het kader van behandelconcepten, procedures en het toepassen van evidence based practice binnen de afdeling en/of het zorgprogramma, participeert in (wetenschappelijk) onderzoek en verzorgt (bij)scholing.
 • bevordert kwaliteit onder meer door het ontwikkelen en implementeren van zorg- en behandelprotocollen en/of zorgpaden;
 • draagt zorg voor een veilig en herstel bevorderend behandelklimaat: herstel ondersteunende zorg moet leiden tot het zo zelfstandig mogelijk functioneren van patiënten;
 • signaleert knelpunten in de zorgverlening en doet actief voorstellen tot verbetering;
Functie-informatie Opnamecoördinator:
 • coördineert en organiseert in- en externe opname- en overplaatsingsverzoeken;
 • maakt - op basis van de door de verwijzer aangeleverde gegevens en een beoordeling van het patiëntendossier - een inschatting van de plaatsingsmogelijkheden en overlegt hierover met de verwijzer;
 • draagt samen met de collega opnamecoördinator verantwoordelijkheid over de afstemming, advies en/of besluitvorming over (plaatsingsverzoeken);
 • overlegt met de behandelaren van de FPA en OFS over opnamemogelijkheden;
 • informeert in- en externe verwijzers over de stand van zaken met betrekking tot de plaatsingsmogelijkheden van zijn of haar doorverwezen patiënt;
 • indien de meest wenselijke opnamemogelijkheid niet direct beschikbaar is, wordt gezocht naar (tijdelijke) alternatieven;
 • indien plaatsingsverzoeken worden afgewezen, worden verwijzers daarover beargumenteerd geïnformeerd over de afweging en wordt tevens een advies gegeven over welke setting meer passend is;
 • beheert wachtlijsten van op te nemen of over te plaatsen patiënten, voor zowel de FPA als voor de OFS. De wachtlijsten worden dagelijks geactualiseerd met als uitgangspunt dat de productieafspraken m.b.t. de bedbezetting worden gehaald;
 • verzorgt de administratie die met opnames en wachtlijstbeheer annex zijn;
 • neemt deel aan provinciaal/landelijk overleg opnamecoördinatoren en overige relevante besprekingen.

Profiel kandidaat

Wij vragen:

 • een verpleegkundig specialist met een afgeronde opleiding VS GGZ (Masteropleiding M-ANP-GGZ) (art 14) BIG geregistreerd;
 • een medewerker die invulling geeft aan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden als specialist conform het professioneel statuut;
 • een ervaren professional, waarbij ervaring binnen de forensische psychiatrie een pré is, die binnen de kaders van het forensisch werkveld mee ontwikkelt en versterkt;
 • iemand met affiniteit voor het werken met de forensische doelgroep;
 • een resultaatgerichte en proactieve professional die betrokken is bij de directe zorg voor patiënten en bij het behandelbeleid;
 • een medewerker die onder druk, in risicosituaties weloverwogen en daadkrachtig handelt;
 • een medewerker die tegengestelde belangen kan overbruggen;
 • iemand met kennis van het netwerk en de sociale kaart;
 • iemand met kennis van de actuele ontwikkelingen binnen het takenpakket van de verpleegkundig specialist;
 • iemand met flexibiliteit, humor, creativiteit en die kan denken in mogelijkheden;
 • iemand die zelfstandig en samen kan werken binnen een multidisciplinair team;
 • een prettige en collegiale collega.

Geboden wordt

Wij bieden:

 • een dynamische, inspirerende en een in hoge mate zelfstandige en vooral leuke en afwisselende werkplek;
 • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (voor medewerkers met een vast dienstverband bij GGZ Friesland is dit onbepaalde tijd);
 • inschaling en arbeidsvoorwaarden conform de CAO GGZ. FWG Functiegroep 65 bij participatie in de crisisdienst;
 • een dynamische werkplek die volop in ontwikkeling is.

Meer informatie

Informatie en sollicitatie:
Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen Nelly Gerlofs, algemeen manager FPA, telefoonnummer 06 - 51 67 70 37, of Joke Wijnen, behandelinhoudelijk manager, telefoonnummer 06 – 83 52 58 61.
Uw sollicitatie per e-mail, onder vermelding van vacaturenummer U/I 17140,
kunt u sturen via onderstaande button

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Synoniemen vacaturetitel

Verpleegkundig specialist, opnamecoördinator, FPA, Franeker, Open Forensische Setting, Forensisch Psychiatrische Afdeling

Solliciteer nu

Misschien passen deze vacatures ook bij jou

AIOS of ANIOS

GGZ Friesland
Friesland, Leeuwarden e.o.
Logo GGZ Friesland