Integraal schoolleider DB - Morgenster

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Wierden

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
"Onderwijs op maat" is een kreet waar we als onderwijsgevenden bijna dagelijks mee geconfronteerd worden. De praktijk toont aan dat de juiste vorm om "maatwerk" te leveren niet altijd gemakkelijk te vinden is. Ons streven is vanaf groep 1 gericht onderwijs te geven door een goede keuze en planning van de diverse activiteiten. We proberen door systematische observaties en registraties in de groep 1 en 2 (m.b.v. het observatie- en registratiesysteem KIJK) problemen bij leerlingen vroegtijdig op te sporen om zo m.b.v. specifieke programma's leerproblemen te voorkomen. 

Om te kunnen inspelen op verschillen leggen we regelmatig de vorderingen van leerlingen vast en proberen op basis daarvan passende maatregelen te nemen.  Op onze school hechten we eraan dat de leerlingen goed geoefend worden in de basisvakken taal, lezen, schrijven en rekenen/wiskunde. 

Daarnaast oriënteren we de leerlingen op mens en wereld m.b.v. de methode "Alles-in-1", waarin de vakken aardrijkskunden, geschiedenis, natuuronderwis, verkeer, techniek, tekenen, handvaardigheid en muziek worden geïntegreerd. In schooljaar 2015/2016 zijn we met deze methode gestart in de groepen 4 t/m 8.  
Voor de lichamelijke opvoeding hebben we de beschikking over een modern ingericht speellokaal voor de groepen 1 en 2 en een gymnastieklokaal voor de hogere groepen. Deze laatste is ingericht naar de huidige eisen.

De methodes zijn of worden zo gekozen dat we recht kunnen doen aan: een systematische manier van werken, een stapsgewijze opbouw met tussentoetsen, directe instructie en zelfstandig werken, differentiatie in de basisstof, herhalings- en verrijkingsstof ", voldoende remediërende en aanvullende middelen en interactief computer ondersteunend onderwijs.

Onze instructie is erop gericht dat elk kind die ondersteuning krijgt die bij hem past. Naast de klassikale, directe instructie, waarbij de leerlingen ook zelf uitgedaagd worden oplossingsstrategieën te bedenken, gaan we het zelfstandig werken implementeren en verdiepen, zodat de leerkracht steeds meer de mogelijkheid krijgt leerlingen individueel of in kleine groepjes te helpen.

We proberen in alles de leerlingen het gevoel te geven dat ze iets kunnen door een pedagogisch klimaat te scheppen waarin naast rust en regelmaat ook onderlinge relaties en zelfontplooiing belangrijk zijn. Als christelijke school hechten we sterk aan de naleving van de Bijbelse waarden en normen, die aangeleerd worden in onze godsdienstlessen. In de keuze van leer- en hulpmiddelen proberen we aan te sluiten bij de interesse van de leerlingen.

De Morgenster is één van de zes scholen van de Vereniging Scholen met de Bijbel Wierden-enter. De Vereniging is een Protestants Christelijke onderwijsorganisatie voor basisonderwijs en wordt gekenmerkt door kleinschaligheid en toegankelijkheid waarbij oog is voor elkaar op het gebied van onderwijs, opvoeding en geloof.

Onze scholen staan voor betekenisvol christelijk onderwijs, waarbij kinderen worden toegerust om te kunnen deelnemen aan en van waarde kunnen zijn voor de maatschappij. De Bijbelse blijde boodschap van Gods liefde staat daarbij centraal. Op de scholen gaat het om geloof, hoop en liefde. De christelijke identiteit met als metafoor ‘Jezus als Herder’ is herkenbaar in het gedrag van de leraren, die dit durven te tonen aan kinderen, ouders en aan elkaar. Leraren accepteren de kinderen onvoorwaardelijk zoals ze zijn. In een veilige sfeer wordt in vertrouwen en verbinding met elkaar gesproken. In de scholen is sprake van oog voor elkaar en liefde voor het vak. 
De Morgenster

  • Een protestants christelijke school die onderwijs biedt waardoor kinderen worden toegerust om te kunnen deelnemen aan en van waarde kunnen zijn voor de maatschappij.
  • Een school waar ieder kind mag stralen. Wij werken handelingsgericht met o.a. kindgesprekken en portfolio’s.
  • Een Kanjerschool. Dat wil zeggen: kinderen leren op een prettige manier met elkaar om te gaan, hun grenzen aan te geven en te reflecteren op hun eigen gedrag.
  • Een enthousiast en betrokken team dat positief kritisch meedenkt.
  • Zeer betrokken ouders die op een actieve manier meedenken en -helpen.
  • Onze school valt  - samen met vijf andere scholen - onder de vereniging Scholen met de Bijbel Wierden-Enter. De directeuren werken intensief samen, hebben aandacht voor elkaar en ondersteunen elkaar. Ze zijn aanspreekbaar op de kernwaarden: Vertrouwen en Verantwoordelijkheid – Vakmanschap en Verbinding.

Profiel kandidaat

Als schoolleider heb je een duidelijke visie op onderwijs. Je bouwt aan een organisatie waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Jouw christenzijn is daarbij de basis voor je handelen. Je durft bewuste keuzes te maken t.a.v. vernieuwingsprocessen. Deze komen ten goede aan het welbevinden van de kinderen, het team en aan de ontwikkeling van de school. Je bewaakt de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs en zorgt voor implementatie en borging. Als schoolleider neem je verantwoordelijkheid en geef je medewerkers op basis van vertrouwen de ruimte om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Je brengt mensen in beweging en zet ze in hun kracht. Je verbindt door transparant en open te communiceren naar leerlingen, ouders en leerkrachten. Je bent een inspirerende, enthousiaste en daadkrachtige leider, beschikt over relativeringsvermogen en een gezonde dosis humor. Je begint op 1 augustus 2018.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail