Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Het Haarlemmermeer Lyceum in Hoofddorp is een overzichtelijke school met twee locaties (1300 en 900 leerlingen).  
Op de locatie Baron de Coubertin (BdC) bieden we tweetalig onderwijs (m/h/v) en op de locatie Zuidrand is het aanbod Daltononderwijs (h/v). Er is veel aandacht voor buitenschoolse activiteiten zoals cultuur, sport en projecten.

In 2013 kreeg de school bovendien de LOOT-status. Dit betekent dat het Haarlemmermeer Lyceum toptalenten de mogelijkheid biedt om topsport en onderwijs goed te combineren. Sinds 2017 is het Haarlemmermeer Lyceum ook een gecertificeerde Daltonschool en wij zijn de vierde school in Nederland die gecertificeerd is als TTO school voor mavo/havo en vwo.

Het Haarlemmermeer Lyceum is een openbare school. Het Lyceum wil een school zijn voor alle leerlingen ongeacht hun afkomst, levensovertuiging of geloofsrichting. Alle leerlingen die voldoen aan de toelatingscriteria en die onze normen en waarden, zoals verantwoordelijkheid, tolerantie, rechtvaardigheid en eerlijkheid respecteren zijn welkom.  
For the English text, please scroll down.

Per 1 januari 2022 zoeken wij een docent aardrijkskunde (eerstegraads bevoegd) 0,5 tot 0,8 fte. De vacature is tijdelijk met uitzicht op vast dienstverband.

We maken graag kennis met docenten in opleiding, zij-instromers en collega’s met veel of weinig ervaring.

Samen met je vaksectie probeer je de thema’s internationalisering, wereldburgerschap en persoonlijke ontwikkeling in het lesprogramma te verankeren.

Het Haarlemmermeer Lyceum is ook na meer dan zestig jaar nog volop in ontwikkeling en interessant voor collega’s die meer willen dan lesgeven alleen.

We hebben goede ervaringen met (en in het begeleiden van) collega's die werken en leren tegelijkertijd. 

De inschaling is op basis van kennis en ervaring.

Welkom op Het Haarlemmermeer Lyceum, locatie BdC

Wij zijn tweetalige school voor mavo, havo en vwo in Hoofddorp. We maken deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep.
Naast 1300 hele leuke leerlingen, hebben we jou ook veel te bieden:
·         een écht internationale plek om te werken
·         collegialiteit
·         goed onderwijs dat gegeven wordt volgens de principe's van Tweetalig Onderwijs (CLIL)
·         als opleidingsschool helpen wij jou om de allerbeste docent uit jezelf te halen
·         een jong en ambitieus onderwijsteam
·         we bieden je de mogelijkheid om je te ontwikkelen tot TTO-docent
·         ondersteuning en financiering van aanvullende ontwikkelingsmogelijkheden
·         uitstekende primaire én secundaire arbeidsvoorwaarden


Klinkt dat goed? Lees dan vooral verder, we vertellen je graag meer.

Een fijne plek om te werken
Het Haarlemmermeer Lyceum ligt in de mooie en groene wijk Floriande in Hoofddorp, omringd door sportclubs en sportfaciliteiten. Het zal je daarom niet verbazen dat sport een grote rol speelt bij ons. Wij zijn een officiële TOPsport-talent school, waarbij wij leerlingen met een LOOT-status begeleiden. Topsportleerlingen voelen zich bij ons als een vis in het water. Ons schoolgebouw is nieuw en heeft internationale uitstraling. Als je het vraagt aan onze docenten en leerlingen omschrijven zij het als een hele dynamische plek. Bij onze school is volop parkeerruimte.

Collegialiteit
We horen het dikwijls van onze docenten: de sfeer is internationaal en je voelt je hier snel thuis. Er hangt een aangename en gemoedelijke sfeer op Het Haarlemmermeer Lyceum. Je kunt rekenen op een hartelijk onthaal!
Gemoedelijk is overigens ook de omgang met de leerlingen en tussen de leerlingen. De sfeer op en rond onze school is heel vertrouwd. En dat maakt dat jij als docent echt inhoudelijk bezig kunt zijn met je vak. De secties nemen een belangrijke plek in op onze school en de sectie werkt actief aan haar eigen vakinhoudelijke ontwikkeling en organiseert geregeld sectiebijeenkomsten. Daarin vindt de onderwijskundige afstemming plaats, wordt de toepassing van het TTO onderwijs besproken, worden de best practises gedeeld en de leerlijnen besproken, et cetera.

Tweetalig Onderwijs
We werken volgens de onderwijskundige principes van het TTO. Wij zijn de vierde school in Nederland die voor mavo, havo en vwo gecertificeerd is door NUFFIC.  Voor meer informatie over TTO in de praktijk, verwijzen wij je graag naar onze website.

Opleidingsschool
Het Haarlemmermeer Lyceum is een opleidingsschool en dat trekt veel jonge collega’s aan. Als je bij ons komt werken, snijden we een tweejarig begeleidingstraject voor jou op maat. We maken je snel vertrouwd met alles wat met de school te maken heeft en je raakt al doende steeds meer vertrouwd met ons TTO.

Een jong en ambitieus onderwijsteam
Je komt terecht op een kleinschalige school met 1300 hele leuke leerlingen. Het Haarlemmermeer Lyceum bestaat al bijna 60 jaar. Het Haarlemmermeer Lyceum (geldt voor zowel de dalton- als de tto-locatie) is in de afgelopen decennium hard gegroeid en we hebben veel jong talent in huis. Wij horen vaak van collega’s terug dat het zo fijn is dat initiatieven aangemoedigd en vaak ook gehonoreerd worden. Vandaar dat onze school een energieke en dynamische school is.

We investeren in jouw ontwikkeling
Wij beseffen zeer goed dat onze docenten de kwaliteit van ons onderwijs bepalen. Daarom staan we altijd open voor jouw initiatieven om je verder te ontwikkelen. Misschien wil je een tweede bevoegdheid halen? We kijken altijd graag wat de mogelijkheden zijn om je actief te ondersteunen in je ontwikkeling en of we de kosten daarvoor voor onze rekening kunnen nemen.

Het Haarlemmermeer Lyceum maakt deel uit van de Dunamare Onderwijsgroep. Via Dunamare worden secundaire arbeidsvoorwaarden gerealiseerd en kan gebruik gemaakt worden van het scholingsaanbod van de Dunamare Academie.  

Voor verdere informatie over de school biedt de website veel materiaal.   
Reactie en CV kunnen worden verstuurd via de site Meesterbaan t.a.v. B. Roth (rector Haarlemmermeer Lyceum BdC)                       

Vacature:

 As of 1 January we are looking for a geography teacher (first grade) 0.5 to 0.8 FTE. The vacancy is temporary with a view to permanent employment.
We are always keen to get to know teachers in training, entrants from other professions, and colleagues with a great deal or very little experience.
Together with your department, you will try to embed the themes of internationalisation, world citizenship and personal development in the curriculum.
Even after more than sixty years, the Haarlemmermeer Lyceum is still developing and remains interesting for colleagues who want to do more than just teach.
We have extensive experience with (and in guiding) colleagues who wish to work and learn at the same time. 
The job scale is based on knowledge and experience.
 


The Haarlemmermeer Lyceum Tweetalig is a bilingual school. This means that most lessons during the first two or three years are in English. Afterwards, to be able to prepare for the Dutch exams, students switch to Dutch.
Because our school is bilingual we have several collegues that teach succesfully without speaking Dutch fluently.  

Bilingual education is not limited to teaching in English. Besides developing excellent communication skills all subjects try to incoperate global citizenship and personal development in their curriculum.

The Haarlemmeer Lyceum is a school that embraces changing for the better. We develop and work together towards a school, ready for the future.

Welcome to Haarlemmermeer Lyceum, location BdC

We are a bilingual school for mavo, havo and vwo in Hoofddorp. We are part of the Dunamare Onderwijsgroep (Dunamare Educational Group).
In addition to 1300 great students, we also have a lot to offer you:
- a truly international place to work
- collegiality
- good teaching based on the principles of bilingual education (CLIL)
- As a training school, we help you to become the very best teacher you can be
- a young and ambitious teaching team
- we offer you the opportunity to develop yourself as a TTO teacher
- support and financing of additional development opportunities
- excellent primary and secondary terms of employment


Does that sound good? Then read on, we'll be happy to tell you more.

A nice place to work
The Haarlemmermeer Lyceum is situated in the beautiful and green district Floriande in Hoofddorp, surrounded by sports clubs and sports facilities. It will therefore not surprise you that sport plays a major role with us. We are an official TOPsport-talent school, coaching students with LOOT status. Top-class sports students feel like a fish in water with us. Our school building is new and has international appeal. If you ask our teachers and students they describe it as a very dynamic place. There is plenty of parking at our school.

Collegiality
We often hear it from our teachers: the atmosphere is international and you quickly feel at home here. There is a pleasant and convivial atmosphere at the Haarlemmermeer Lyceum. You can count on a warm welcome!
The interaction with the students and between the students is also friendly. The atmosphere in and around our school is very familiar. And that means that, as a teacher, you can really get involved with your subject. The sections occupy an important place in our school and the section works actively on its own subject development and regularly organizes section meetings. This is where the educational alignment takes place, the application of TTO education is discussed, best practices are shared and the curricula are discussed, etc.

Bilingual Education
We work according to the educational principles of TTO. We are the fourth school in the Netherlands that is certified by NUFFIC for mavo, havo and vwo.  For more information about TTO in practice, we would like to refer you to our website.

Training school
The Haarlemmermeer Lyceum is a training school and that attracts many young colleagues. When you come to work for us, we will create a two-year tailor-made supervision programme for you. We will quickly familiarize you with everything concerning the school and you will become more and more familiar with our TTO.

A young and ambitious teaching team
You will be working at a small school with 1300 great students. The Haarlemmermeer Lyceum has existed for almost 60 years. Haarlemmermeer Lyceum (both the dalton and the tto location) has grown rapidly in the past decade and we have a lot of young talent in house. We often hear back from colleagues that it is so nice that initiatives are encouraged and often honoured. Hence, our school is an energetic and dynamic school.

We invest in your development
We are well aware that our teachers determine the quality of our education. That is why we are always open to your initiatives for further development. Maybe you want to get a second license? We are always happy to explore the possibilities of actively supporting you in your development and to see if we can take care of the costs.

The Haarlemmermeer Lyceum is part of the Dunamare Onderwijsgroep (Dunamare Educational Group). Dunamare offers secondary employment conditions and the opportunity to take advantage of training opportunities provided by the Dunamare Academy.  

For further information about the school the website offers a lot of material.   
Response and CV can be sent via the site Meesterbaan FAO B. Roth (rector Haarlemmermeer Lyceum BdC)
 
 

Solliciteren kost slechts enkele minuten.

Hier ga je werken: Nederland Onderwijs Vacature

Nederland Onderwijs Vacature is dé vacaturebank in het onderwijs.
 
Die ene vacature in jouw branche of juist bij jou in de buurt? Bij Nederland Onderwijs Vacature vind je hem gegarandeerd. Het is zeer eenvoudig om te zoeken in onze vacaturebank op regio, functierubriek, branche en nog veel meer.
 
Of je nu iets tijdelijks of iets voor lange tijd zoekt. Tussen onze vacatures is altijd een passende baan te vind...

Ik wil meer weten over Nederland Onderwijs Vacature
x

Met deze sollicitatietips word jij WEL aangenomen

Maak een vacature service en krijg tips over het sollicitatiegesprek.
Bekijk ook de andere gratis video's met tips voor jou!
  1. Hoe maak ik een perfect CV voor mijn sollicitatie?
  2. Hoe maak ik in 5 stappen de juiste motivatiebrief voor mijn sollicitatie?