Directeur - Compaen VMBO

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Zaandam

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Compaen VMBO is een school met 775 leerlingen, gelegen in de Zaandamse wijk Westenwatering. De visie van Compaen VMBO is: ‘leren met ruimte en houvast’. Dat proberen we zowel met leerlingen en studenten als met docenten voor elkaar te krijgen. We benutten elkaars kwaliteiten en leren en werken in een inspirerende omgeving.
 
Hoofd, hart en handen
Onze leerlingen krijgen een evenwichtige oriëntatie en opleiding. Voor ons is vaardigheid en vorming dan ook gelijkwaardig aan kennis. We geven onze leerlingen graag de gelegenheid zich breed te ontplooien, zodat ze succesvol zijn in hun volgende opleiding.
 
Structuur biedt ruimte
Goed onderwijs is ambitieus en daagt álle leerlingen uit steeds een stapje extra te zetten. Structuur is uiteraard van groot belang, maar we zien ook dat onze leerlingen groeien als ze meer ruimte en verantwoordelijkheid krijgen.
 
Docent als lerende professional
De kwaliteit van onze docenten bepaalt de kwaliteit van ons onderwijs. Een bekwame docent heeft passie voor zijn vak, een goede relatie met de leerlingen, sterke didactische vaardigheden en resultaatgericht en autonoom.
 
Onze extra’s
Afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie met lesrestaurant, keuzevakken (o.a. beeldhouwen, theater, droomhuis ontwerpen, Spaans, fitness en dans), samenwerking met culturele instelling FluXus, topsportvriendelijke school, gezonde schoolkantine.
Wie zoeken wij?
De nieuwe directeur heeft voor de komende jaren de volgende opdracht:

 • De gezamenlijkheid, rust en duidelijkheid in de school met enthousiasme verder uitbouwen; zorgen voor meer verbinding tussen de teams van onderbouw, bovenbouw TL en beroepsgericht. Hoofdlijnen aanbrengen in beleid en cultuur;
 • Talenten van medewerkers (nog) meer benutten; ruimte geven aan docenten (uiteraard binnen kaders), stimuleren en benutten van talenten en ideeën uit de teams;
 • Profileren van de school; meer naar buiten brengen van de kwaliteiten en mogelijkheden van deze goede en leerlingvriendelijke school;
 • Visie verder ontwikkelen en bouwen aan toekomstgericht onderwijs; samen met medewerkers werken aan nog beter onderwijs dat leerlingen voorbereidt op de toekomst. Doortrekken van en focus brengen in ingezette vernieuwingen, verbeteren van de aansluiting op het vervolgonderwijs en verbinding versterken met het bedrijfsleven.
Wie zijn wij?
Compaen VMBO
De leerling staat hier echt op nummer 1!
Dat komt tot uitdrukking in de keuzemogelijkheden en het maatwerk dat de school biedt, maar ook in cultuur van de school en de begeleiding van de leerlingen. Leerlingzorg heeft een duidelijke plaats in de school en wordt ondersteund door een professioneel team, waar leerlingen, maar ook docenten terecht kunnen. De leerresultaten zijn goed.

Compaen is een goede, gezellige vmbo-school, gehuisvest in een modern, fris gebouw. De school beschikt over goed geoutilleerde praktijklokalen en een professioneel restaurant.
Leerlingen en leraren zijn opgedeeld in teams die ieder een eigen plek in de school hebben: de onderbouw, de bovenbouw beroepsgericht en de bovenbouw van de theoretische leerweg gebruiken elk een apart gedeelte van het gebouw. Deze indeling maakt de school overzichtelijk en creëert daardoor rust en discipline in de school.

Compaen biedt vier leerwegen aan:
 • theoretische leerweg;
 • gemengde leerweg;
 • basisberoepsgerichte leerweg;
 • kaderberoepsgerichte leerweg.
Voor de laatste drie leerwegen kunnen de leerlingen kiezen uit drie profielen:
 • zorg en welzijn;
 • bouwen, wonen en interieur;
 • horeca, bakkerij en recreatie.
Het streven van Compaen VMBO is om leerlingen de gelegenheid te bieden zich breed te ontplooien en te leren voor het leven vanuit de volgende uitgangspunten:
 • We gaan respectvol met elkaar om.
 • Je mag er zijn, je hoort erbij.
 • We zorgen voor elkaar.
 • Je leert je eigen problemen op te lossen.
 • Je durft eigen keuzes te maken.
De titel van het schoolplan van Compaen is: ‘Leren met ruimte en houvast’. Er is voor alle leerlingen ruimte om extra vakken of keuzevakken te volgen. Er is ook een TL-plusklas om doorstroming naar de havo makkelijker te maken voor leerlingen. Daarnaast is er een duidelijke structuur en een veilig klimaat die zorgen voor houvast.
Compaen heeft leerlingen veel te bieden. Om dat nog meer voor het voetlicht te brengen wordt gewerkt aan het verkrijgen van de predicaten topsportvriendelijke school en cultuurprofielschool.

Compaen wordt geleid door een MT, bestaande uit de directeur en drie afdelingsleiders. De afdelingsleiders zijn integraal verantwoordelijk voor de kwaliteit en de resultaten van het onderwijs. De teams werken relatief gescheiden van elkaar. Het is de wens om hierin wat meer samenhang en samenwerking te creëren. Compaen heeft de laatste jaren door omstandigheden verschillende wisselingen gehad in het management. De school wordt momenteel geleid door een ervaren
interim-directeur. We zoeken een directeur die zich voor langere tijd wil verbinden aan Compaen om continuïteit te bieden.

OVO Zaanstad
In totaal heeft OVO Zaanstad zeven scholen voor openbaar voortgezet onderwijs in Zaanstad, van praktijkonderwijs tot en met gymnasium. De ruim 750 medewerkers zijn samen verantwoordelijk voor het onderwijs aan bijna 6.500 leerlingen. Zo is er voor elke leerling uit de regio een passende plek.

De koers tot 2020 heet ‘Buitengewoon goed onderwijs’. Deze geeft richting aan het onderwijs voor de komende jaren en verbindt de scholen met elkaar. Het uitgangspunt is dat de leerlingen zo optimaal mogelijk voorbereid worden op de steeds veranderende maatschappij.

OVO Zaanstad heeft daarom drie ambities geformuleerd:
 • we verbinden theorie met praktijk (hoofd, hart en handen);
 • we bieden onderwijs op maat (structuur biedt ruimte); en
 • we willen dat onze medewerkers zich voortdurend blijven ontwikkelen (docent als lerende professional).
De dromen, talenten en mogelijkheden van onze leerlingen vormen het vertrekpunt bij het realiseren van deze ambities.

‘Buitengewoon goed onderwijs’ betekent daarnaast dat elke leidinggevende:
 • met de teamleden komt tot een herkenbare en aantoonbare vertaling van de koers 2020 in de klas en de leiderschapsstijl op hen afstemt;
 • eigenaarschap bevordert en betrokkenen faciliteert om samen te leren en te vernieuwen;
 • kennisuitwisseling tussen de OVO-scholen activeert.
Van een OVO-directeur wordt verwacht dat hij een constructieve en visierijke bijdrage levert aan het totaal van OVO Zaanstad. De directeur staat voor zijn school, maar denkt en handelt daarbij ook in dienst van het geheel van de stichting. Voor het vmbo in het bijzonder geldt dat een directeur visie op het vmbo-onderwijs heeft en affiniteit met de doelgroep. Hij heeft een realistisch beeld van de buitenwereld en onderzoekt het spanningsveld tussen mogelijkheden en realiteit.

OVO Zaanstad wordt geleid door een tweehoofdig College van Bestuur (CvB). Het CvB formuleert het beleid voor de hele organisatie. De directeuren voeren met het CvB het beleid uit en zijn verantwoordelijk voor het onderwijs en de dagelijkse gang van zaken op de scholen. De scholen en het CvB worden ondersteund door het service- en expertisecentrum; OVO Service. Dit centrum omvat de expertisegebieden; administratie en informatie, onderwijsfaciliteiten, informatiemanagement, algemene ondersteuning, communicatie, onderwijs, personeel en kwaliteitszorg. Deze verschillende afdelingen werken nauw samen met elkaar en met de scholen.

Profiel kandidaat

Wat vinden wij belangrijk?
Om de opdracht te kunnen uitvoeren beschikt de nieuwe directeur over de volgende kernkwaliteiten.

Verbindend en gericht op samenwerking
De nieuwe directeur realiseert zich dat hij de organisatie samen met de medewerkers verder bouwt. We zoeken een directeur die beschikt over organisatie- en omgevingssensitiviteit. Iemand die mensen samenbrengt en de talenten van medewerkers optimaal wil benutten. Een leider die transparant is in daden en besluiten en mensen meeneemt bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen. De directeur staat tussen de mensen, is zichtbaar in de schol en straalt een natuurlijk gezag uit. Door zijn stijl creëert hij draagvlak en ontstaat het teamgevoel: ‘we gaan er samen voor’.

Verbinding met de buitenwereld
Ook extern verstevigt de nieuwe directeur samenwerking, met bedrijfsleven, basisscholen, mbo, gemeente, et cetera. Hij weet de school te positioneren in de brede regio, benut zijn netwerk en gaat de relatie aan met partners in de omgeving. Zo ontstaan voor de leerlingen meer kansen en doorlopende leerlijnen.

Duidelijk
De directeur is duidelijk zonder dominant te zijn, zet inhoudelijke lijnen uit, maar is ook leidend in de organisatiecultuur. En geeft mogelijkheden en kansen, stimuleert initiatief, maar stelt ook grenzen, zowel naar medewerkers als leerlingen. De nieuwe directeur zet, in samenspraak met medewerkers de koers uit en houdt hieraan vast. Deze duidelijkheid creëert rust en vertrouwen.

Onderwijsfocus en toekomstgericht
Wij zoeken een enthousiaste, inspirerende directeur die een visie op toekomstgericht onderwijs heeft. Hij staat voor het vmbo en heeft hart voor beroepsonderwijs. Hij kijkt vooruit en werkt aan duurzame onderwijsontwikkeling. Het is daarbij essentieel om voort te bouwen op bestaande initiatieven en projecten. Hij weet realistische groei te bevorderen.

Overige functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring in een leidinggevende rol, inclusief bedrijfsvoering;
 • Ervaring in het onderwijs en affiniteit met beroepsonderwijs. Ervaring in het vmbo is een pre.

Geboden wordt

Het betreft een functie voor 1 fte in schaal 14 conform de cao voor het voortgezet onderwijs. Het voornemen is om de nieuwe directeur per 1 augustus 2018 te laten starten.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze bedrijfspagina (klik op ons logo bovenaan de vacature).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu Verstuur vacature via e-mail