Directeur brugklaslocatie - O.R.S. Lek en Linge

Logo Nederland Onderwijs Vacature
Nederland Onderwijs Vacature
Culemborg

Taken en verantwoordelijkheden

Bedrijfsprofiel
Openbare Regionale Schoolgemeenschap Lek en Linge is een brede schoolgemeenschap met vier locaties in Culemborg en een vestiging in Geldermalsen. Vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen bestaat vanaf januari 2017 uit twee gebouwen.

Naast alle leerwegen in het vmbo (met leerwegondersteuning), havo en vwo biedt de school een tweetalige leerroute aan in vmbo-t, havo en vwo. Voorts heeft de school sinds 1-8-2016 een vrijeschoolleerroute.

Lek en Linge heeft voor al haar locaties en vestigingen lovende beoordelingen van de inspectie ontvangen. Het havo- en vwo-onderwijs in Culemborg heeft zelfs het predicaat "Excellent" gekregen voor de periode 2015-2017.Ook vestiging de Lingeborgh heeft voor de periode 2016-2018 het predicaat Excellente School ontvangen

In Culemborg staan het brugklasgebouw met 400 leerlingen, het vmbo-gebouw geschikt voor 600 leerlingen, het havo-gebouw voor 500 leerlingen en ten slotte het vwo-gebouw met een capaciteit van circa 1000 leerlingen. Bij elkaar zitten er ruim 2500 leerlingen op de vier in elkaars nabijheid gelegen locaties die ieder hun eigen bij de locatie passende locatiecultuur kennen.

Vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen met vmbo en onderbouw havo/vwo heeft circa 1250 leerlingen. Die zitten vanaf mei 2017 in een brugklasgebouw en een gebouw voor klas 2 t/m 4.

Lek en Linge is daarmee een grote school met veel mogelijkheden, kleinschalig georganiseerd in een menselijke maat.

De school heeft fors geïnvesteerd in een krachtige leeromgeving. Alle klaslokalen zijn toegerust met een computer, beamer en smartboard. Daarnaast zijn er moderne studiecentra op iedere locatie en docentenwerkkamers. De school heeft een elektronische leeromgeving die de komende jaren steeds meer inhoud zal krijgen en intensiever gebruikt zal worden. Lek en Linge wil de kansen van - onderwijskundig effectief - ICT-ondersteund onderwijs aangrijpen om een impuls te geven aan eigentijds leren dat aansluit bij de moderne levensstijl van jongeren en naar de vraag aan anywhere, anytime, anyhow onderwijs.

Lek en Linge is sinds 2010 officieel een opleidingsschool met Keurmerk en universitaire opleidingsschool. Dat betekent dat Lek en Linge voldoet aan alle kwaliteitseisen op het gebied van innoveren, opleiden en professionaliseren. De school biedt een prettig leerklimaat voor studenten en voor medewerkers. Lek en Linge werkt intensief samen met de lerarenopleidingen van de Universiteit Utrecht (het COLUU) en de Hogeschool Utrecht (Archimedes).Lek en Linge participeert in het project Samen Opleiden. Dit project bestaat eruit dat het COLUU met een zestal scholen nauw samenwerkt op het gebied van opleiden, onderzoeken en ontwikkelen.

Lek en Linge kiest er bewust voor om als school met een flinke omvang de zaken voor leerlingen en medewerkers kleinschalig te organiseren. Binnen de vier locaties in Culemborg en de vestiging in Geldermalsen werkt de school met onderwijsteams (circa 12 tot 15 docenten onder leiding van een teamleider). De brugklaslocatie kent drie teams: een vmbo/havo-team, een havo/vwo-team en een vwo-team. De vmbo-locatie heeft drie teams: een team voor het lwoo (klas 1 en 2) en voor vmbo-bkt-klas 2, een team voor 2, 3 en 4 vmbo-t/g en een team voor klas 3 en 4 vmbo-b/k. Ook op de havo-locatie zijn er drie teams: een team klas 2/3 en twee bovenbouw-teams. De vwo-locatie kent vijf teams: een vwo-team klas 2/3, een tvwo-team klas 1/2/3 en drie bovenbouw-teams. De vestiging de Lingeborgh tenslotte heeft vier teams: een team voor de brugklassers, een team voor vmbo-bl, een team voor vmbo-kl en een team voor vmbo gl/tl en onderbouw havo/vwo.

Iedere docent is lid van een onderwijsteam. Daarnaast is iedere docent lid van een vaksectie.

Profiel van de O.R.S. Lek en Linge:

 • De O.R.S. Lek en Linge is een openbare schoolgemeenschap en staat bekend als een ondernemende school met een innovatief profiel en een warm pedagogisch klimaat.
 • Lek en Linge heeft de ambitie om bovengemiddeld goed onderwijs te geven aan haar leerlingen en heeft medewerkers die die ambitie dag in dag uit realiseren.
 • De school werkt met een 70-minutenrooster ter realisering van een krachtige leeromgeving en een goede begeleiding.
 • Lek en Linge is zowel opleidingsschool met Keurmerk als universitaire opleidingsschool.

Wat wij bieden:
 • Een school waar kwaliteit ertoe doet.
 • Een open, collegiale schoolcultuur met korte, snelle communicatielijnen.
 • Een school die verdere professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers stimuleert en daarin investeert bijvoorbeeld door een ruim aanbod van interne trainingen en een eigen leergang Onderwijskundig en Moreel Leiderschap voor ervaren docenten.
 • Een school die investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers.
 • Een school met een prettig leerklimaat voor leerlingen, medewerkers en stagiaires.
 • Een school waarin veel mogelijk is binnen de strategische visie van de school.
 • Een school met een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden (aantrekkelijke schooleigen arbeidsvoorwaarden en een functiebouwwerk dat de loopbaanontwikkeling op basis van kwaliteiten stimuleert).
 • Een rookvrije school voor leerlingen en medewerkers.

Het profiel voor docenten op de O.R.S. Lek en Linge:
 • Je herkent je in het profiel en de onderwijskundige visie van de school.
 • Je docentschap doet ertoe. Je hebt een inspirerende, ruimtegevende en grenzenstellende doceerstijl die leidt tot goede leerresultaten in een plezierige sfeer.
 • Je hebt een open, collegiale en flexibele instelling en bent in staat om in teamverband samen te werken.
 • Je vakmatige beheersing is goed en je wilt je zowel op vakinhoudelijk, als op vakoverstijgend en op begeleidingsgebied verder ontwikkelen.
 • Je wilt de kansen benutten van een krachtige ICT-leeromgeving (computer, beamer, smartboard in elk lokaal).
 • Je wilt een rol spelen in de begeleiding van leerlingen, als mentor en/of anderszins.

Als gevolg van de aanvaarding van een rectoraat elders door een lid van het managementteam zijn wij in Culemborg op zoek naar een
 
Directeur brugklaslocatie
0,8 à 1,0 fte, schaal 14; per 1-2-2018
 
De brugklaslocatie kent circa 450 leerlingen (van tweetalig vwo t/m vmbo-basis en kader).
De locatiedirecteur geeft leiding aan de locatie. Hij/zij doet dit samen met drie teamleiders. Daarnaast heeft de directeur een aantal locatie-overstijgende portefeuilles (onder meer Pr en Planning en Organisatie) en is de locatiedirecteur lid van het managementteam van de school. Het managementteam bestaat uit de directeur-bestuurder, de directeuren van de vier locaties in Culemborg en die van vestiging de Lingeborgh in Geldermalsen en de directeur bedrijfsvoering.

Uitgebreide  informatie over de school en de functie kun je vinden op www.lekenlinge.nl en https://www.lekenlinge.nl/#/vacatures?v=402
Desgewenst kun je telefonisch inlichtingen inwinnen over de functie bij de heer drs. J.B. van Rijn, directeur-bestuurder, 0345-597517.

Je kunt je sollicitatie mailen naar vacatures@lekenlinge.nl, t.a.v. de heer drs. J.B. van Rijn. Sluitingsdatum: 30 november 2017.1            Functiebeschrijving
 
1.1         Context
De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen O.R.S. Lek en Linge.

Bij een locatiedirecteur schaal 14 is er sprake van de integrale verantwoordelijkheid voor een onderwijskundige beleidseenheid, waarbij er de ruimte c.q. opdracht is om een eigen onderwijskundige koers te varen.
 
De locatiedirecteur is onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het (onderwijskundig) beleid van zijn locatie, het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de onderwijsinstelling en het leiding geven aan de locatie.
 
De locatiedirecteur vervangt in voorkomende gevallen een collega locatiedirecteur, wanneer daartoe naar mening van de directeur-bestuurder aanleiding is. Bij ontstentenis van de directeur-bestuurder bepaalt de directeur-bestuurder en/of de raad van toezicht wie hem vervangt en daarbij kan een beroep worden gedaan op een der leden van het managementteam.
 
De directeur-bestuurder vormt samen met de locatiedirecteuren en de directeur bedrijfsvoering het managementteam.
De directeur-bestuurder is eindverantwoordelijk voor de strategische koers van de onderwijsinstelling. In het managementteam leveren de locatiedirecteuren vanuit de eigen onderwijskundige beleidseenheid een inhoudelijke bijdrage aan de beleidsontwikkeling op strategisch niveau.
 
Een locatie kent een directeur, teamleiders, docenten en onderwijsondersteunend personeel (OOP). De opdracht is om binnen het door het managementteam vastgestelde (beleids)kader een eigen onderwijskundige koers te varen. Daarnaast levert de locatiedirecteur - in zijn hoedanigheid van lid van het managementteam en verantwoordelijk voor een beleidseenheid -, een substantiële inhoudelijke bijdrage aan de strategische beleidsontwikkeling van de onderwijsinstelling.
De locatiedirecteur is onder verantwoordelijkheid van de directeur-bestuurder belast met de voorbereiding, de ontwikkeling en uitvoering van het integrale beleid binnen de locatie.
 
1.2         Werkzaamheden
1.Is binnen de door de directeur-bestuurder vastgestelde kaders belast met het voorbereiden, ontwikkelen en (mede) uitvoeren van het onderwijskundig beleid van de locatie door:
 • het vertalen van de centrale beleidsplanning naar een concrete onderwijsprogrammering voor de locatie;
 • het zorgdragen voor de totstandkoming van werkplannen en programma's van toetsing en afsluiting (PTA's) en de afstemming daarvan met de collega locaties;
 • het vertalen van de onderwijsprogrammering naar een organisatorische inrichting van de locatie;
 •  het ontwikkelen van beleid met betrekking tot de leerlingenzorg (met name: mentoraat, remediale hulp, decanaat en in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen de locatie);
 • het uitvoeren en evalueren van het centrale beleid m.b.t. in-, door- en uitstroom van leerlingen binnen de locatie;
 • het deelnemen aan in- en externe advies- en overlegorganen aangaande het onderwijs op de locatie.
2.Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het centrale beleid van de onderwijsinstelling door:
 • het als lid van het managementteam leveren van inhoudelijke bijdragen aan de totstandkoming van het strategisch beleid;
 • het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de directeur-bestuurder over vernieuwing van het onderwijsbeleid;
 • het leveren van bijdragen aan het centrale beleid, mede op basis van door analyse verkregen inzicht in de onderwijsvraag betreffende de locatie;
 • het, gevraagd en ongevraagd, adviseren van de directeur-bestuurder over algemene beleidszaken zoals: financiën & beheer, personeel & organisatie, kwaliteitszorg en communicatie;
 • het aansturen van projecten en activiteiten (bijv. in het kader van de afstemming van het onderwijsaanbod op maatschappelijke ontwikkelingen).

 3.Geeft leiding aan de locatie door:
 • het opstellen van een meerjaren ontwikkelingsplan en begroting voor de locatie;
 • het toedelen van taken aan de teamleiders en overige personeelsleden van de locatie;
 • het geven van leiding aan teamleiders en het coördineren van hun werkzaamheden;
 • het bewaken en bevorderen van de identiteit/cultuur van de schoolgemeenschap en het vaststellen van overlegstructuren en -vormen;
 • het toezien op de uitvoering van de leerlingbegeleiding, het mentoraat, de remediale hulp en het decanaat;
 • het uitvoeren van personeelszorg/beleid (o.a. het voeren van beoordelings- en functioneringsgesprekken met de teamleiders en een aantal OOP-ers) en het opstellen van adviezen over locatie-gebonden toepassing van het personeels- en organisatiebeleid, waaronder de formatieplanning van de locatie;
 • het aansturen van het onderwijsondersteunend personeel van de locatie en de docenten met bijzondere taken die de gehele locatie betreffen (bijv. vertrouwenspersonen, zorgcoördinator, etc.));
 • het invulling geven aan de beleidsvrije ruimte binnen de door de directeur-bestuurder jaarlijks vastgestelde locatiebegroting;
 • het vaststellen, (doen) aansturen van de PR, voorlichting en marketingactiviteiten;
 • het in voorkomende gevallen behartigen van de belangen en waar nodig vertegenwoordigen van de locatie intern en extern;
 
4.Geeft  binnen de door de directeur-bestuurder vastgestelde kaders invulling aan het huisvestings- en beheersbeleid door;
 • het (doen) signaleren van klein onderhoud en in overleg met de facilitair manager doen uitvoeren van dit onderhoud;
 • het doen uitvoeren van het milieubeleid;
 • het in het kader van de Arbowetgeving opstellen en uitvoeren van actieplannen op locatieniveau;
 
 
1.3         Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
 
 • de locatiedirecteur is verantwoording schuldig aan de directeur-bestuurder voor wat betreft de vertaling en uitvoering van het centrale beleid binnen de locatie, de bijdrage aan de ontwikkeling van het strategische beleid van de onderwijsinstelling, het geven van leiding aan de locatie en het behalen van de vastgestelde doelen (resultaatverplichting);
 • de locatiedirecteur voert de werkzaamheden uit binnen de door de directeur-bestuurder geformuleerde en vastgestelde centrale kaders van beleid en binnen de relevante wet- en regelgeving;
 • de locatiedirecteur neemt beslissingen over de vormgeving van het locatiebeleid (m.n. de vertaling van de centrale beleidsplanning naar een concrete onderwijsprogrammering voor de locatie), over de invulling van de beleidsvrije ruimte met betrekking tot financiën, huisvesting en beheer van de locatie, bij het opstellen van het meerjaren ontwikkelingsplan, over de inhoud van de strategische beleidsadviezen aan de directeur-bestuurder en bij het geven van leiding aan de locatie.

 
1.4         Kennis en vaardigheden
 
 • kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de locatie onderwijs wordt gegeven;
 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden (bijv. Basisvorming, LWOO, VMBO, Tweede Fase, beroepsonderwijs) van de locatie;
 • kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en locatie-gebonden financiële zaken( begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking);
 • inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van onderwijskundig beleid.
 
1.5         Contacten
 
 • met de directeur-bestuurder en de collega–directieleden  in het centraal managementteam om het beleid en de belangen van de locatie in te brengen, informatie uit te wisselen, afstemming te bevorderen, nieuwe ontwikkelingen uit te dragen en adviezen te verstrekken;
 • met de collega-directieleden om onderwijskundig beleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan binnen de verschillende locaties op elkaar af te stemmen;
 • met de vertegenwoordigers van personeel en ouders over het locatiebeleid om draagvlak voor de implementatie van het beleid te verkrijgen;
 • met de teamleiding en overige medewerkers binnen de locatie om draagvlak voor de implementatie van het beleid te verkrijgen;
 • met derden, zoals vertegenwoordigers van toeleverende scholen, samenwerkingsverbanden, vervolgopleidingen, gemeente, onderwijsinspectie, etc. om de locatie te vertegenwoordigen;
 • met leerlingen en ouders als het zaken betreft, die het niveau van de teamleiding overstijgen.

Profiel kandidaat

Profiel locatiedirecteur brugklas

Rolmodel
Staat voor de brugklassen: de leerlingen, medewerkers en ouders en doet dat met een brede blik en verbindend naar de school als geheel. Heeft aantoonbaar affiniteit met kunst en cultuur en stimuleert een creatieve en culturele houding bij medewerkers en leerlingen. Is een voorbeeld qua gedrag en houding: eerlijk en open, verbindend,  betrouwbaar en vertrouwenwekkend, met gevoel voor gelijkheid en sociale rechtvaardigheid, zelf-reflectief, hartelijk en optimistisch, enthousiast, vasthoudend.
Op ontwikkeling en leren gericht, van zichzelf, de medewerkers en de leerlingen. Zichtbaar voor leerlingen en medewerkers, toegankelijk. Met  natuurlijk gezag en overwicht, besluitvaardig, daadkrachtig. Resultaatgericht op basis van een warme, menselijke opstelling. Een loyaal teamspeler, sparringpartner en procesbewaker. Zichtbaar integer.

Visie & Inspiratie
Werkt op basis van een breed gedragen. In die visie is grote affiniteit met en oog voor  leerlingen, medewerkers en ouders op de brugklaslocatie herkenbaar. Inspireert, communiceert en motiveert op basis van visie. Draagt zorg voor goed evenwicht tussen dynamiek en continuïteit. Sturend waar nodig en ruimtegevend waar mogelijk.

Organisatie
Heeft affiniteit met planning en organisatie. Ontwikkelt/herstructureert/stelt bij op gebied van planning en organisatie ten dienste van het primair proces; doet dat voor de brugklaslocatie en zorgt voor de schoolbrede afstemming van planning en organisatie. Daarin  verbindend in spanningsveld van eigen brugklaslocatie en andere locaties alsmede verbindend voor de teams binnen de locatie.

Medewerkers
Faciliteert medewerkers: bevestigt, complimenteert en beloont en geeft bruikbare, spiegelende feedback met behoud van relatie. Stimuleert (zelf)reflectie en samenwerking. Focus op en belangstelling voor lesgeven: monitoren; evalueren.
Toont situationeel leiderschap: sturen, stimuleren, coachen; verantwoordelijkheden delen, delegeren; verschil kunnen en willen maken. Draagt zorg voor individuele/collectieve ontwikkelingsmogelijkheden. Handelt vanuit inhoud, visie en rust en met tact.

Empathie
Toont respect, belangstelling en begrip voor persoonlijke gevoelens en behoeften van leerlingen en medewerkers; goede luisteraar; oog voor het individu; betrokken; gericht zijn op anderen; inlevingsvermogen, zowel bij medewerkers als leerlingen.

Omgeving
Heeft aantoonbaar kwaliteiten op het gebied van Pr en communicatie. Is een effectief netwerker.
Ontwikkelt samenwerkingsverbanden vanuit gevoel voor omgeving met scholen voor primair onderwijs en collega-scholen in het voortgezet onderwijs. Weet te verbinden met ouders en samenleving.

 
Om aan bovenstaande profielschets te voldoen hebt u in ieder geval:

 • Een academisch werk- en denkniveau;
 • Ruime ervaring als docent (waaronder zeker ook brugklassen; bij voorkeur in een vak met een culturele component) en leidinggevende in het voortgezet onderwijs.
 

Vereiste kennis en vaardigheden
 
 • kennis van en inzicht in maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot het gebied waarop binnen de locatie onderwijs wordt gegeven;
 • kennis van en inzicht in de ontwikkelingen binnen de specifieke onderwijsgebieden (bijv. Basisvorming, LWOO, VMBO, Tweede Fase, beroepsonderwijs) van de locatie;
 • kennis en vaardigheid op het gebied van managementtechnieken, personeelszorg en locatie-gebonden financiële zaken( begrotingsvoorbereiding, budgetbewaking);
 • inzicht in taak en werkwijze van de onderwijsinstelling;
 • vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen, implementeren en verdedigen van onderwijskundig beleid.

 

Geboden wordt

Schaal 14 volgens CAO-VO en verder:

 • Een open, collegiale schoolcultuur met korte, snelle communicatielijnen.
 • Een school die verdere professionalisering en persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers stimuleert en daarin investeert.
 • Een school die investeert in de begeleiding van nieuwe medewerkers.
 • Een school waarin veel mogelijk is binnen de strategische visie.
 • Een school met een aantrekkelijk pakket aan arbeidsvoorwaarden (aantrekkelijke schooleigen arbeidsvoorwaarden en een functiebouwwerk dat de loopbaanontwikkeling op basis van kwaliteiten stimuleert).
 • Een rookvrije school.

Meer informatie

Voor meer informatie bekijk onze website (klik linksboven op het logo).

Solliciteren?
Solliciteer direct via onderstaande button.
 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer nu